اخبار

خودروي جديد ولوو از حسگرها و دوربين هاي آنبرد براي هدايت خودرو و اطمينان از عدم برخورد آن با افراد و خودرو هاي ديگر برخوردار خواهد بود. شركت خودروسازي ولوو در حال توليد خودرويي است كه مي تواند خود را بدون حضور راننده پارك كند.

ادامه مطلب...