اخبار

واحد ECU دارای دو کارکرد عمده شامل کنترل زمان بندی یا تایمینگ و کنترل حجم تزریق سوخت می باشد سیستم کنترل زمانبندی تزریق یا تایمینگ و زمان تزریق سوخت انژکتور به داخل سیلندر را تعیین میکند که توسط سیگنال اولیه جرقه تعیین می شود، سیستم کنترل حجم تزریق مقدار سوختی را که باید به داخل سیلندرها تزریق شود تعیین می کند.

توضیح:

کنترل زمان بندی تزریق: 

تزریق سوخت به هر سیلندر به ازای هر سیکل کارکرد موتور دو مرتبه اتفاق می افتد بدین ترتیب که به ازای هر دور میل لنگ یک تزریق انجام می گیرد تزریق به گونه ای زمانبندی می گردد که با جرقه هماهنگی داشته باشد در موتور چهار سیلندر برای هر دو مرتبه جرقه زدن یک تزریق انجام می گیرد و در موتور شش سیلندر برای هر سه سیگنال جرقه یک عمل تزریق انجام می شود به علاوه سیگنال اولیه جرقه برای تعیین زمان بندی تزریق مورد استفاده قرار می گیرد واحد ECU سیگنال اولیه جرقه را مشخص نموده و سپس یک پالس خروجی ایجاد می کند در مورد موتور چهار سیلندر برای هر دو سیگنال جرقه یک سیگنال تزریق و در موتور شش سیلندر برای هر سه سیگنال جرقه یک سیگنال تزریق ایجاد می گردد.


کنترل حجم تزریق: 

واحد ECU یک سیگنال از دور موتور را با استفاده از سیگنال اولیه جرقه از ترمینال اولیه کوئل جرقه تولید می کند بر اساس این سیگنال و سیگنالهای VC و VS از فلومتر جریان هوا یا همان سیگنال حجم هوای مکش واحد ECU سیگنال تزریق پایه را تولید می کند، سپس با استفاده از مدارهای مختلف برای تصحیح تزریق سیگنال تزریق پایه در واحد ECU بر اساس سیگنالهای وارده از هر سنسور اصلاح شده و حجم تزریق برای عملکرد انژکتورها تقویت می شود


حجم تزریق پایه:

این حجم توسط حجم هوای مکش و دور موتور تعیین می شود در صورتی که دور موتور ثابت باشد حجم تزریق پایه با افزایش حجم هوای مکش افزایش می یابد به عبارت دیگر در صورتی که حجم هوای مکش ثابت باشد حجم تزریق پایه با کاهش دور موتور افزایش می یابد. ولتاژ یا سیگنال اعمال شده به طرف واحد ECU شامل موارد زیر می باشد:

فلومتر هوا: حجم هوای مکش را مشخص می کند.

کویل جرقه: دور موتور را مشخص میکند.

نکته مهم: هنگامی که ولتاژ ترمینال منفی کویل جرقه تا بیش از 150ولت افزایش یابد واحد ECU سیگنال اولیه جرقه را مشخص می کند و آن را به سیگنال دور موتور تبدیل می کند این سیگنال دور موتور نه تنها واحد ECU را از مقدار دور موتور مطلع می کند بلکه زمانبندی تزریق سوخت را مشخص می کند.

حداقل دوره زمانی تزریق به عنوان سیگنال تزریق پایه برای اطمینان از پایین نیامدن زمان فوق از حداقل زمان تنظیم شده در نظر گرفته می شود حداکثر دوره زمانی تزریق برای جلوگیری از تزریق سوخت کنترل نشده به هنگام بد کار کردن موتور باید در نظر گرفته شود.


تصحیحات تزریق:

1-غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور مکانیسم غنی سازی حجم تزریق را بر اساس دمای آب رادیاتور و برای بهبود استارت شدن موتور و پایداری عملکرد موتور در دوره زمانی معین بعد از استارت شدن موتور افزایش میدهد حجم تزریق به تدریج تا حجم تزریق پایه کاهش می یابد.


ولتاژ یا سیگنال به طرف ECU

الف) ترمینال سویچ جرقه: چرخش میل لنگ موتور را مشخص می کند.

بسنسور درجه حرارت آب: درجه حرارت اب رادیاتور را مشخص می کند.


2-غنی سازی طی گرم شدن موتور برای بهبود قابلیت رانندگی در حالت سرد بودن موتور که دمای آب رادیاتور پایین تر از 60 درجه می باشد، حجم تزریق براساس سیگنال ورودی از سنسور دمای آب افزایش می یابد به علاوه برای کاهش مصرف سوخت در طی گرم شدن موتور و در صورتی که نقاط کنتاکت دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز بسته باشند که دریچه گاز کاملا بسته باشد، نسبت غنی سازی کاهش می یابد.


ولتاژ سیگنال به طرف ECU از سنسور درجه حرارت آب: درجه حرارت آب رادیاتور مشخص می گردد.


3-تصحیح درجه حرارت هوای مکش مطابق موارد توضیح داده شده در قسمت سنسور دمای هوای مکش هنگام پایین رفتن دمای هوا متراکم تر می شود هر چند تغییر در حجم هوا ایجاد نمی شود ولی هوا سنگین تر می باشد و در نتیجه نسبت سوخت و هوا افزایش می یابد و بلعکس به هنگام بالا رفتن دمای هوا هوا منبسط شده و در حجم یکسان هوا از نظر وزنی سبک تر بوده و در نتیجه نسبت سوخت و هوا کاهش می یابد.
واحد ECU این تغییرات در نسبت سوخت و هوا را توسط سیگنالهای وارده از سنسور درجه حرارت هوای مکش اصلاح می کند. با توجه به اینکه درجه حرارت 20 درجه به عنوان مقدار استاندارد در نظر گرفته شده است در صورتی که درجه حرارت هوای مکش پایین تر از این مقدار باشد حجم تزریق افزایش می یابد و در صورت افزایش درجه حرارت تا بیش از این مقدار حجم تزریق کاهش می یابد.

4-غنی سازی و شتاب گیری طی گرم شدن موتور برای بهبود قابلیت رانندگی و به هنگام سرد بودن موتور در طی گرم شدن موتور سیستم غنی سازی در حین شتاب گیری در نظر گرفته می شود هنگامی که نقطه کنتاکت IDL در دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز باز می شود غنی سازی انجام می گیرد، شدت غنی سازی و دوره زمانی تزریق با توجه به درجه حرارت آب رادیاتور تغییر می کند هنگامی که درجه حرارت آب پایین می باشد افزایش غنی سازی و دوره زمانی بیشتر تزریق برای غنی سازی باید در نظر گرفته شود.


ولتاژ یا سیگنالها به طرف واحد ECU از سنسور موقعیت دریچه گازباز شدن دریچه گاز تا زاویه کمتر از 1.5 درجه از موقعیت بسته را مشخص می کند.

الف) سنسور درجه حرارت آب: درجه حرارت اب رادیاتور موتور را مشخص می کند.

5-غنی سازی دور قدرت هنگامی که دریچه گاز از وضعیت بسته تا بیش از 50 تا 60 درجه باز می شود حجم تزریق افزایش می یابد نسبت غنی سازی تحت مقدار 1.13 یا 1.19 حجم تزریق پایه ثابت می ماند.


سیگنال یا ولتاژ به طرف واحد ECU از سنسور موقعیت دریچه گاز PSW: در صورتی که دریچه گاز بیش از 50 تا 60 درجه از وضعیت بسته باز شود سیگنال اشکار می گردد.

6-قطع سوخت هنگامی که سرعت موتور بالاتر از سطح تعیین شده قرار می گیرد و نقطه کنتاکت دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز بسته است که در طی ترمز کردن خودرو می باشد تزریق سوخت برای فراهم نمودن آلودگی کمتر و مصرف سوخت اقتصادی تر خاتمه می یابد هر چند در صورتی که درجه حرارتآب رادیاتور پایین باشد، دور موتور در هنگام قطع سوخت جهت جلوگیری از پدیده وسانات دور و یا قدرت موتور افزایش می یابد.


ولتاژ یا سیگنال به طرف واحد ECU:

1-  کویل جرقه: دور موتور را مشخص میکند.

2-  سنسور موقعیت دریچه گاز: میزان باز شدن دریچه گاز تا زاویه کمتر از 1.5 درجه از موقعیت بسته را مشخص می کند.

3-سنسور درجه حرارت آب: درجه حرارت آب رادیاتور را مشخص می کند.


7-تصحیح ولتاژ دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق واحد ECU دوره زمانی تزریق سوخت را برای ایجاد مخلوط سوخت و هوای مورد نیاز موتور محاسبه نموده و به عنوان یک سیگنال تزریق به طرف انژکتورها می فرستد.


دوره زمانی تصحیح ولتاژ: دوره زمانی تاخیر در عملکرد انژکتور بر اساس ولتاژ باتری تغییر می کند، بدین ترتیب که در هنگام بالا رفتن ولتاژ زمان فوق کوتاهتر و در صورت پایین بودن ولتاژ زمان آن بیشتر می گردد و در نتیجه تصحیح آن ضروری است، دوره زمانی استاندارد تاخیر بر اساس ولتاژ 14 ولت می باشد و در صورت کاهش ولتاژ تا کمتر از 14 ولت سیگنال تزریق طولانی تر می شود.


ولتاژ یا سیگنال به طرف واحد ECU از باطری: ولتاژ باتری را مشخص می کند.


8-غنی سازی در طی شتاب گیری برای بهبود قابلیت رانندگی در طی شتاب گیری ناگهانی و به هنگام بسته بودن دریچه گاز سوخت فقط به ازای یک دوره زمانی از قبل تعیین شده یک بار تزریق می شود هر چند در صورت هم زمان شدن این زمان با زمان تزریق معمولی در هنگام باز بودن کنتاکت دور هرزگرد عمل غنی سازی انجام نمی گیرد.
9. 
تصحیح باز خورد نسبت سوخت و هوا (در بعضی مدلها) واحد ECU دوره زمانی تزریق را بر اساس سیگنالهای وارده از سنسور اکسیژن و برای حفظ نسبت سوخت و هوا در زمانه نزدیک به نسبت سوخت و هوای تئوریکی اصلاح می کند که این عملیات به نام عملیات مدار بسته نامیده می شود و برای جلوگیری از گرم شدن زیاد کاتالیست و اطمینان از عملکرد خوب موتور عملیات بازخورد نسبت سوخت و هوا تحت شرایط زیر نباید انجام گیرد که این عملیات به نام عملیات مدا باز خوانده می شود:

1-طی استارت شدن موتور

2-طی غنی سازی بعد از اتارت شدن موتور

3-طی غنی سازی سیکل قدرت

4-هنگام پایین بودن دما تا پایین تر از سطح قبل تعیین شده

5-هنگام قطع سوخت واحد ECU ولتاژ سیگنالهای فرستاده شده از سنسور اکسیژن را با ولتاژ از قبل تعیین شده مقایسه می کند در صورتی که ولتاژ یک سیگنال بیشتر از این ولتاژ باشد واحد کنترل تشخیص میدهد که نسبت سوخت و هوا غنی تر از نسبت سوخت و هوای تئوریکی می باشد و با شدت ثابت مقدار سوخت تزریق شده را کاهش میدهد در صورتی که ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار مشخص شده باشد واحدECU تشخیص میدهد که نسبت سوخت و هوا رقیق تر از نسبت سوخت و هوای تئوریکی می باشد و مقدار سوخت تزریق شده را افزایش میدهد. ثابت تصحیح تحت دامنه 0.8 تا 1.2 تغییر میکند و در طی عملیات مدار باز برابر 1 می باشد.